Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Licentieovereenkomst
 • LICENTIEOVEREENKOMST

  DIT DOCUMENT LEGT DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAST OP BASIS WAARVAN DEPOSITPHOTOS INC., EEN ONDERNEMING GEVESTIGD IN FLORIDA IN DE VERENIGDE STATEN ("DEPOSITPHOTOS"), U HAAR DIENSTEN AANBIEDT EN BEPAALDE BESTANDEN IN LICENTIE GEEFT.

  DIT DOCUMENT VORMT EEN CONTRACTUELE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DEPOSITPHOTOS. LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR.

  Als u vragen heeft over de voorwaarden van deze Overeenkomst, stuur dan een e-mail naar: support@depositphotos.com.

  Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt u verzocht om niet naar de Website (zoals later gedefinieerd) te gaan en om de Diensten (zoals later gedefinieerd) niet te gebruiken. De voorwaarden van deze Overeenkomst regelen uw gebruik van de Website en de Diensten, en uw verantwoordelijkheden als Gebruiker.

  Met uw gebruik van deze Website en/of de Diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze na te leven. Depositphotos behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd en op elk gewenst moment te wijzigen door deze wijzigingen op de Website te plaatsen. Door de Website en de Diensten na het plaatsen van een wijziging te blijven gebruiken stemt u in met deze wijziging, ongeacht of u een dergelijke wijziging daadwerkelijk heeft gelezen. Wij raden u aan regelmatig deze Website op wijzigingen te controleren.

  De term "Gebruiker" verwijst hier naar u, een rechtspersoon die u vertegenwoordigt, uw opvolgers, en gemachtigden. Depositphotos Inc., een onderneming gevestigd in Florida in de Verenigde Staten ("Depositphotos"), en Gebruiker kunnen hier worden aangeduid als de "Partijen" en elk als een "Partij".

  DEZE OVEREENKOMST GETUIGT VAN HET VOLGENDE:

  OVERWEGENDE, dat Depositphotos een website exploiteert die gebruikers in staat stelt om hun bestanden op deze website te plaatsen en andere gebruikers in staat stelt genoemde bestanden in licentie te nemen;

  OVERWEGENDE, dat Gebruiker bepaalde licentierechten voor bepaalde bestanden op de Depositphotos-website wenst veilig te stellen;

  komen de Partijen DERHALVE met deze Overeenkomst, die goed en grondig overwogen dient te worden en waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij erkend worden, en met inachtneming van de voorgaande bepalingen evenals de onderlinge hieronder beschreven voorwaarden en overeenkomsten, het volgende overeen:

  1. DEFINITIES

  Ten behoeve van deze Overeenkomst wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:

  Website betekent de http://depositphotos.com-Website en andere websites middels welke Depositphotos haar Diensten (zoals hierna gedefinieerd) aanbiedt.

  Bestand betekent elk soort illustratie, foto of ander bestand dat in elektronische vorm gepresenteerd wordt en vergezeld kan gaan met bijbehorend materiaal, dat in het archief van de Website is geplaatst en vanaf daar kan worden geraadpleegd.

  Toegestaan Afgeleid Werk betekent een auteurswerk, bestaande uit een Bestand dat voldoende is aangepast waardoor een opzichzelfstaand origineel werk ontstaat dat aan de maker ervan het eigendomsrecht en auteursrechtelijke bescherming geeft in overeenstemming met het recht van de Verenigde Staten van Amerika, op voorwaarde dat dit auteurswerk niet door de Gebruiker op een beeldbank (met inbegrip van de Depositphotos-website) zal worden geplaatst.

  Diensten betekenen de door Depositphotos verleende dienstverlening die gebruikers in staat stelt om hun bestanden op een website te plaatsen en andere gebruikers in staat stelt om deze bestanden in licentie te nemen, en alle andere activiteiten die daarmee samenhangen (waaronder maar niet beperkt tot het mogelijk maken van de communicatie en transacties tussen de eigenaren van de bestanden en de auteursrechten, en de gebruikers).

  Kosten betekenen de hieronder uiteengezette licentiekosten

  Gebruiker betekent de rechtspersoon zoals omschreven in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst.

  Deelnemer betekent de eigenaar van bestanden en/of de auteursrechten daarop, die een bestand toevoegt aan de beeldbank van Depositphotos.

  Vertrouwelijke Informatie betekent bepaalde informatie, concepten, gegevens en knowhow, hetzij mondeling, hetzij visueel of in elektronische of tastbare vorm of anderszins, met betrekking tot de Diensten, de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van Depositphotos, en bestaande of potentiële producten, processen en diensten van Depositphotos, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikerslijsten, Deelnemerslijsten, Beeldarchief, bedrijfsgeheimen, uitvindingen, technologie, ontwerpen, methoden, knowhow, showhow, systemen, softwareprogramma's, auteurswerken, financiële gegevens en gegevens zoals prijsbepalingen, klantenlijsten en klantengegevens, plannen, voorstellen, prognoses, en marketingplannen en -strategieën.

  2. LICENTIES

  Onderworpen aan de hierin gestelde bepalingen en voorwaarden, verleent Depositphotos aan Gebruiker, en Gebruiker aanvaardt, een non-exclusief, niet-overdraagbaar recht en sublicentie om de Bestanden waarvoor Gebruiker een passende vergoeding heeft betaald te gebruiken, zonder tijdsbeperking, en dit alles in overeenstemming met de  Standaard of Uitgebreide licentievoorwaarden (die van tijd tot tijd door Depositphotos kunnen worden gewijzigd).

  Gebruiker kan een Toegestaan Afgeleid Werk maken en gebruiken, maar slechts in overeenstemming met de hier uiteengezette voorwaarden en beperkingen. Gebruiker stemt ermee in om geen Bestand of Toegestaan Afgeleid Werk op een beeldbank of een soortgelijke databank te plaatsen (met inbegrip van de Depositphotos-website).

  De Gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van een Bestand of een Toegestaan Afgeleid Werk. Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om een Bestand of Toegestaan Afgeleid Werk niet te gebruiken voor gevallen anders dan welke hier expliciet zijn toegestaan.

  3. EIGENDOMSRECHTEN

  Gebruiker erkent en stemt ermee in dat elk Bestand en de auteursrechten erop het eigendom zijn van de Deelnemer die dit Bestand heeft geplaatst, en niet het eigendom van Gebruiker. De Deelnemers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Bestanden, en Gebruiker zal niets ondernemen dat in strijd is met dergelijke aanspraken en eigendomsrechten.

  4. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

  Met uitzondering van de door deze Overeenkomst specifieke toegekende rechten, zal Gebruiker geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken of aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Depositphotos. Gebruiker zal de grootste zakelijk redelijke inspanningen doen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen, en zal er hierbij tevens voor zorgen dat zijn/haar werknemers of adviseurs die toegang tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie hebben schriftelijk overeen zijn gekomen deze Vertrouwelijke Informatie niet aan derden te verstrekken. Gebruiker zal de verantwoordelijkheid dragen voor eventuele schendingen van de geheimhouding door haar medewerkers en adviseurs. Binnen vijftien (15) dagen na het verzoek door Depositphotos, zal Gebruiker ofwel alle originelen en kopieën van alle Vertrouwelijke Informatie en daaruit door Gebruiker ontwikkelde informatie, gegevens en materialen aan Depositphotos teruggeven of deze vernietigen. Gebruiker kan alleen de algemene aard, maar niet de specifieke financiële voorwaarden van deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Depositphotos aan derden verstrekken. Niets zal de Gebruiker verhinderen om alle of een deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken wanneer dat op grond van de rechtmatige eis van een overheidsinstantie noodzakelijk is of wanneer de openbaarmaking door de wet is vereist; op voorwaarde dat voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking de Gebruiker redelijke inspanningen zal leveren om:

  • Depositphotos onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van dergelijke eis tot openbaarmaking, en om
  • volledig met Depositphotos mee te werken bij de bescherming tegen een dergelijke openbaarmaking of bij het verkrijgen van een conservatoir bevel.

  Financiële schadevergoeding wordt niet gezien als een adequate oplossing indien deze Paragraaf 4 of Paragraaf 2 of 3 wordt geschonden, en daarom zal Depositphotos, naast eventuele andere wettelijke of billijke maatregelen, het recht hebben om een gerechtelijk bevel of een soortgelijk op de billijkheid berustend rechtsmiddel tegen een dergelijke schending of dreigende schending uit te laten vaardigen zonder dat een waarborg ter beschikking hoeft te worden gesteld.

  5. BETALINGEN

  Gebruiker betaalt alle Vergoedingen, in overeenstemming met de voorwaarden gesteld op de Tarieven.

  Indien de Gebruiker zich niet houdt aan Paragraaf 2 van deze Overeenkomst inzake de beperking op het aantal reproducties zonder een Uitgebreide Licentie, dient de Gebruiker Depositphotos schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat Gebruiker het aantal toegestane reproducties heeft overschreden. Gebruiker dient deze kennisgeving aan Depositphotos te versturen binnen tien (10) dagen na het overschrijden van het maximaal aantal toegestane reproducties. De kennisgeving dient de gegevens te bevatten betreft het aantal reproducties dat bovenop het toegestane aantal reproducties per maand door de Gebruiker is gemaakt. Gebruiker stemt ermee in dat in het geval Gebruiker het aantal toegestane reproducties overschrijdt, Gebruiker een compensatiebedrag zal betalen dat door Depositphotos zal worden berekend op basis van de mate van overschrijding en het gebruik door Gebruiker.

  6. ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

  Depositphotos heeft het recht om middels een met een redelijke termijn vooraf gestuurde schriftelijk kennisgeving een onafhankelijke inspecteur naar Gebruiker te sturen om de naleving van deze Overeenkomst door Gebruiker te controleren. Gebruiker dient voor een dergelijke controle alle desbetreffende boeken en administratie ter beschikking te stellen, tijdens normale kantooruren en op de hoofdvestiging van de onderneming van Gebruiker. Een dergelijke controle komt op kosten van Depositphotos, tenzij uit een dergelijke controle blijkt dat Gebruiker voor de gecontroleerde periode meer dan vijf procent (5%) te weinig heeft betaald, in welk geval Gebruiker aan Depositphotos de kosten van het onderzoek zal vergoeden. Als uit de controle blijkt dat Gebruiker te weinig heeft betaald, zal Gebruiker onmiddellijk het nog niet betaalde bedrag, samen met de rente, aan Depositphotos voldoen.

  7. DUUR EN BEËINDIGING

  Deze Overeenkomst zal op de genoemde datum beginnen, en kan alleen worden beëindigd zoals in deze Overeenkomst uiteengezet. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd:

  • door Gebruiker, na kennisgeving aan Depositphotos;
  • door Depositphotos, onmiddellijk na schending door Gebruiker van Paragraaf 2, 3 of 4; of
  • door beide partijen, in het geval de andere partij wezenlijk inbreuk maakt op een bepaling van deze Overeenkomst en de tekortschietende partij een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de niet-tekortschietende partij betreft een dergelijke schending, herstelt.

  Indien Gebruiker deze Overeenkomst beëindigt op grond van Paragraaf 7(a) of als Depositphotos deze overeenkomst beëindigt op grond van Paragraaf 7(2) of (3), zal Gebruiker alle verschuldigde bedragen voldoen. Na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zullen alle rechten, verplichtingen en licenties van de partijen eindigen, met uitzondering van het volgende:

  • De aansprakelijkheid van Gebruiker voor eventuele aan Depositphotos te betalen kosten, betalingen of onkosten die vóór de einddatum zijn ontstaan, zal niet met de beëindiging worden opgeheven, en deze bedragen zullen (indien ze niet op een eerdere datum verschuldigd zijn) direct op de einddatum opeisbaar zijn en worden betaald;
  • Gebruiker zal geen verdere rechten meer hebben om de Bestanden te gebruiken, en onmiddellijk na de eind- of vervaldatum van dit document zal de Gebruiker alle originelen en kopieën van de Bestanden en de Vertrouwelijke Informatie die in het bezit of de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn vernietigen, en Gebruiker zal schriftelijk binnen tien (10) dagen na de beëindiging aan Depositphotos verklaren dat hij/zij aan deze Paragraaf 7(2) en de bepalingen van Paragraaf 3 (Eigendomsrechten), 4 (Vertrouwelijke Informatie), 8 (Afwijzing van Garantie), 9 (Vrijwaring), 10 (Beperking van Aansprakelijkheid), 11 (Naleving van de Wet), 12 (Algemene Bepalingen) heeft voldaan, en dat deze Paragraaf 7 ook na beëindiging om welke reden dan ook of na afloop van deze Overeenkomst van kracht zal blijven.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een aan Gebruiker verleende licentie te annuleren of te wijzigen, of om een Bestand door een soortgelijk/alternatief Bestand te vervangen. Als een Bestand is vervangen ná het versturen van een kennisgeving naar het laatst opgegeven e-mailadres, zal de licentie op het Bestand dat vervangen is (inclusief nog niet geproduceerde producten) automatisch worden geannuleerd. Voor het vervangende Bestand(en) is een nieuwe licentie van toepassing. Gebruiker stemt ermee in om het gebruik van het vervangen Bestand(en) en eventuele Toegestane Afgeleide Werken stop te zetten en om alle noodzakelijke handelingen voor de beëindiging van het gebruik ervan uit te voeren.

  8. AFWIJZING VAN GARANTIES

  DE BESTANDEN, WEBSITE EN DIENSTEN ZIJN NIET FOUTLOOS EN WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. DEPOSITPHOTOS VRIJWAART ZICH HIERBIJ VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET BETREKKING TOT DE BESTANDEN, WEBSITE EN DIENSTEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOMSRECHT, BESCHERMING TEGEN INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIK.

  9. VRIJWARING

  Gebruiker gaat ermee akkoord Depositphotos, haar medewerkers, werknemers, aandeelhouders, bestuurders, managers, leden en leveranciers, te vrijwaren en schadeloos te houden tegen eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van een Bestand of een Toegestaan Afgeleid Werk door Gebruiker of door een andere partij die een kopie van het Bestand of het Toegestane Afgeleide Werk van Gebruiker heeft ontvangen. Gebruiker stemt er verder mee in Depositphotos schadeloos te stellen van alle kosten en uitgaven die Depositphotos bij de handhaving van de voorwaarden van deze Overeenkomst maakt.

  10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  DEPOSITPHOTOS' AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE GEBRUIKER OF AAN EEN DERDE PARTIJ OM WELKE REDEN DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN ENIGE CLAIM OF AANSPRAAK, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE TOTALE KOSTEN DIE DOOR GEBRUIKER AAN DEPOSITPHOTOS ZIJN BETAALD GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE CLAIM. DEPOSITPHOTOS ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, WINST OF GEBRUIK VAN DE BESTANDEN, WEBSITE OF DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE BESTANDEN, WEBSITE OF DIENSTEN, ONGEACHT OF DEPOSITPHOTOS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. DEZE BEPERKINGEN STAAN LOS VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ZIJN VAN TOEPASSING ONDANKS HET ONTBREKEN VAN HET NOEMEN VAN EEN RECHTSMIDDEL HIERTOE.

  11. NALEVING VAN DE WET

  Gebruiker wordt slechts het recht op het gebruik van de Bestanden verleend en Gebruiker zal geen inbreuk plegen op de auteursrechten op de Bestanden. Ook zal Gebruiker geen Bestanden of andere door Depositphotos verschafte gegevens of materialen exporteren, direct of indirect (waaronder op afstand), naar een land waarvoor de Verenigde Staten of een andere relevante jurisdictie betreft het exporteren een exportvergunning of een andere goedkeuring van de overheid vereist, zonder de desbetreffende vergunning of goedkeuring. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om aan de meest recente exportverordeningen van de Verenigde Staten te voldoen, en Gebruiker zal Depositphotos vrijwaren en schadeloos houden van alle schade, boetes, straffen, belastingen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van juristen en proceskosten) die voortvloeien uit de claim dat Bestanden of andere gegevens of materialen die door Depositphotos zijn verstrekt zijn geëxporteerd of anderszins toegankelijk, verzonden of vervoerd zijn in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Gebruiker zal voldoen aan alle wetten, wetgeving, regels, voorschriften en eisen van de overheid met betrekking tot de Software, en de nakoming door Gebruiker van zijn hieruit voortvloeiende verplichtingen, en alle jurisdictie op basis waarvan Gebruiker direct of indirect de Software gebruikt of er toegang tot heeft. In het geval het vereist is dat deze Overeenkomst bij een overheidsinstantie dient te worden ingeschreven, zal Gebruiker voor een dergelijke registratie zorg dragen en de eventuele kosten of verschuldigde belastingen ten aanzien hiervan op zich nemen.

  12. ALGEMENE BEPALINGEN

  12.1 Overmacht. In het geval een der partijen ervan wordt weerhouden of niet in staat is om een van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen als gevolg van een oorzaak die buiten de redelijke controle ligt van de partij die een beroep op deze bepaling doet, zal de nakoming van de betreffende partij worden verlengd voor dezelfde periode als de vertraging of het onvermogen tot nakoming als gevolg van deze gebeurtenis heeft geduurd.

  12.2 Verklaring van Afstand. De verklaring van afstand door een der Partijen van een inbreuk of het niet nakomen van een bepaling van deze Overeenkomst door de wederpartij, zal niet worden opgevat als een afstand van een eventuele daaropvolgende schending van dezelfde of een andere bepaling, noch zal een eventuele vertraging of nalaten door een der partijen om van enig recht, macht of voorrecht dat zij heeft of kan hebben, gebruik te maken of uit te oefenen, gezien worden als een verklaring van afstand door deze partij van dit recht, macht of voorrecht.

  12.3 Geen Vertegenwoordiging; Onafhankelijke Contractanten. Niets in deze Overeenkomst staat toe dat een der partijen als de agent of vertegenwoordiger van de andere partij kan optreden, of dat beide partijen om welke reden dan ook als gezamenlijke partners optreden.

  12.4 Toepasselijk Recht; Jurisdictie & Toepassingsgebied. Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de staat Florida in de Verenigde Staten van toepassing, ongeacht diens keuze van de rechtsbeginselen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen buitenlandse wetten, regels en regelgevingen en die van de Verenigde Staten, zullen de wetten, regels en regelgevingen van de Verenigde Staten van toepassing zijn. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet op deze Overeenkomst van toepassing. De federale en nationale rechtbanken in Miami, Florida, de Verenigde Staten, hebben de exclusieve bevoegdheid in geval van eventuele geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, en beide partijen stemmen hierbij in met deze jurisdictie en dit toepassingsgebied. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Overeenkomst is niet van invloed op de overige onderdelen van de Overeenkomst.

  12.5 Volledige Overeenkomst; Amendement.  Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp. Geen verklaring van afstand, instemming, aanpassing of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal Depositphotos binden tenzij schriftelijk ondertekend door Depositphotos, en in dat geval is dergelijke verklaring van afstand, instemming, aanpassing of wijziging slechts van toepassing voor het specifieke geval en voor het bepaalde specifieke doel. Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van de in een aankooporder van Gebruiker (of ander soortgelijk document) vermelde voorwaarden die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Al deze voorwaarden worden door Depositphotos gezien als voorgestelde wijzigingen aan deze licentie en worden afgewezen. De aankooporder van Gebruiker geldt slechts als onvoorwaardelijke verplichting van Gebruiker om voor een licentie voor de Depositphotos-bestanden te betalen overeenkomstig de voorwaarden (en slechts deze voorwaarden) uit deze Overeenkomst. Depositphotos kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, door Gebruiker met een schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen (een e-mailbericht wordt hier gezien als een schriftelijke kennisgeving).

  Als Depositphotos met een klant een aparte overeenkomst betreft de aanschaf van bestanden sluit met een natte stempel, heeft de onderneming Depositphotos Inc. het recht om de lijst van toegestane en niet toegestane manieren om de bestanden te gebruiken te wijzigen. Al deze specifieke wijzigingen worden in de overeenkomst met de klant apart beschreven en vastgelegd; er kunnen echter geen wijzigingen aan de algemene regels op de Website worden gemaakt.

  12.6 Kosten, Uitgaven en Honoraria van Juristen. Gebruiker zal Depositphotos alle redelijke kosten (met inbegrip van de honoraria van juristen) die door Depositphotos zijn gemaakt voor het innen van te late betalingen van de Gebruiker, vergoeden. Als Depositphotos tegen de Gebruiker een procedure begint voor de naleving van deze Overeenkomst, heeft Depositphotos het recht om de werkelijke kosten, uitgaven en honoraria van de juristen (inclusief alle bijbehorende kosten en uitgaven) die door Depositphotos in verband met een dergelijke procedure en het verkrijgen van een vonnis zijn gemaakt, op de Gebruiker te verhalen.

  12.7 Overdracht. Deze Overeenkomst en de bijbehorende rechten en verplichtingen, mogen niet door Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Depositphotos, en elke niet goedgekeurde overdracht zal nietig zijn. Depositphotos heeft het recht om deze Overeenkomst, als geheel of betreft de Dienstverlenende kant van de onderneming Depositphotos, over te dragen aan een opvolger. In het geval van een toegestane overdracht van deze Overeenkomst of bepalingen daarvan, zal deze Overeenkomst of de desbetreffende bepalingen bindend zijn voor, en ten gunste komen van de opvolgers, executeurs, erfgenamen, vertegenwoordigers, beheerders en rechtverkrijgenden van de onderhavige partijen.

  12.8 Kennisgeving. Elke kennisgeving of mededeling van een der partijen aan de andere partij dient schriftelijk te geschieden en dient ofwel persoonlijk te worden afgeleverd, of via fax of aangetekende post, gefrankeerd en met een verzoek om bewijs van ontvangst, te worden verstuurd, gericht aan de andere partij op het onderstaande adres of op een ander adres die de partij van tijd tot tijd in een kennisgeving aan de andere partij kan mededelen. Alle kennisgevingen dienen in het Engels te worden opgesteld en gaan na ontvangst van kracht.

  12.9 In het Engels. De partijen bevestigen dat deze Overeenkomst en alle bijbehorende documentatie in het Engels zijn en zullen worden opgesteld. De bepalingen van deze Overeenkomst of een kennisgeving aan Gebruiker in een andere taal dan het Engels is alleen bedoeld voor het gemak van de Gebruiker. In het geval van enige discrepantie tussen deze Engels versie en een andere versie, prevaleert de Engelse versie.

  12.10 Titels en Ondertitels. De Titels en Ondertitels in deze Overeenkomst zijn opgenomen voor de leesbaarheid en voor het gemak, en zullen niet bij de interpretatie van deze Overeenkomst in beschouwing worden genomen.

  12.11 INSTEMMINGSVERKLARING. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN, VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS INC. AKKOORD GAAT DE BESTANDEN TE VERSCHAFFEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: