Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Lidmaatschapsovereenkomst
 • LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

  Deze Lidmaatschapsovereenkomst legt de bepalingen vast die het lidmaatschap van een Gebruiker regelen binnen de Depositphotos-gemeenschap, waar de Gebruiker toegang wordt verleend tot de inhoud van http://depositphotos.com (de Website). Deze Overeenkomst is de Aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden die op de Website van toepassing zijn.

  Het recht tot toegang en gebruik van de inhoud van de Website wordt door Depositphotos verleend zodra de Gebruiker akkoord gaat met alle bepalingen, regels en voorwaarden van de Lidmaatschapsovereenkomst en de Gebruikersvoorwaarden. Indien de Gebruiker het om welke reden dan ook niet eens is met deze bepalingen en niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft hij/zij geen toegang tot de Website en het gebruik ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst en de Gebruikersvoorwaarden, zullen de in deze Lidmaatschapsovereenkomst genoemde bepalingen prevaleren en van toepassing zijn.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, in afzonderlijke delen of in zijn geheel, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en nieuwe versies voor de Lidmaatschapsovereenkomst te maken. Dergelijke wijzigingen zijn rechtsgeldig en gaan van kracht vanaf het moment van publicatie. Indien de Gebruiker met de Website blijft werken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, betekent dit dat de Gebruiker met de wijzigingen instemt. Indien op enig moment de Gebruiker niet langer meer aan de hieronder gestelde bepalingen en voorwaarden kan voldoen, dient hij/zij onmiddellijk te stoppen de Website en de bestanden te gebruiken.

  1. WERKEN MET BESTANDEN VAN DE WEBSITE

  De Website is een bron die afbeeldingen, informatie, software, illustraties, foto's en soortgelijke bestanden bevat en kan bevatten die beschermd zijn met auteursrecht, een handelsmerk of dienstenmerk, of die binnen de werkingssfeer vallen van andere soortgelijke rechten van Depositphotos, onderafdelingen, partners of andere derde partijen, waaronder andere Gebruikers van de Website.

  De Gebruiker heeft niet het recht om aangepaste of herziene werken over te dragen, te verkopen, te publiceren, te verplaatsen, te reproduceren of te ontwikkelen, of om de inhoud van de Website, gedeeltelijk of in zijn geheel, op een vergelijkbare manier te gebruiken. Uitzondering geldt voor de gevallen waarin een dergelijke toestemming duidelijk en expliciet vermeld wordt in deze Lidmaatschapsovereenkomst of in een andere overeenkomst die in werking treedt vanaf het moment waarop met het gebruik van de Website wordt gestart (bijvoorbeeld de Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomst).

  De op de Website gepresenteerde bestanden zijn verstrekt door leden van Depositphotos in het kader van de Exclusieve en de Non-Exclusieve Leveringsovereenkomst. (Voor de voorwaarden van deze leveringen verwijzen wij naar de desbetreffende onderdelen van de Standaard en de Uitgebreide Licentieovereenkomst.) Volgens de in de Leveringsovereenkomsten gestelde bepalingen heeft de Gebruiker de mogelijkheid en het recht om bestanden die volledig zijn/haar eigendom zijn op de Website te uploaden of te plaatsen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid en het recht om bestanden te downloaden uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in de Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomst en deze Lidmaatschapsovereenkomst.

  Wanneer de Gebruiker een beeld heeft aangeschaft, kan hij het downloaden tot één jaar nadat de betaling is voldaan. Gedurende deze tijd kan de Gebruiker het beeld zonder extra betaling zo vaak downloaden als hij wilt vanuit het Menu voor Kopers - map Aangeschafte Bestanden.

  2. INLOGGEGEVENS

  De Gebruiker bevestigt dat hij/zij ermee instemt dat de identificatie van gebruikers wordt uitgevoerd met het doel hem/haar toegang te verlenen tot zijn/haar gebruikersprofiel en de inhoud van de Website. De door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn vertrouwelijke gegevens. De Gebruiker realiseert zich de noodzaak deze gegevens niet aan derden te verstrekken en belooft om de persoonlijke inloggegevens geheim te houden en niet bekend te maken, door te geven of aan te bieden aan een derde partij zonder duidelijke schriftelijke toestemming van Depositphotos.

  De Gebruiker bevestigt dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij, als eigenaar van de inlognaam en het wachtwoord, de verantwoordelijkheid draagt voor elke toegang tot de inhoud van de Website met de gekozen inlognaam en wachtwoord. Ook is de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld en stemt ermee in dat Depositphotos automatisch zijn/haar inlognaam en wachtwoord als een duidelijk bewijs herkent en accepteert van het feit dat het de Gebruiker was die toegang tot de inhoud van de Website heeft gekregen. De Gebruiker realiseert zich dat de inlognaam en het wachtwoord uit een unieke combinatie van tekens bestaan, hoewel er door Depositphotos geen specifieke eisen aan de inhoud en kwaliteit ervan worden gesteld.

  3. GEDRAGSREGELS WEBSITE

  De Gebruiker bevestigt dat hij/zij niet voornemens is om bestanden van de Website voor onwettige of anderszins niet toegestane doeleinden te gebruiken. Zo gaat de Gebruiker ermee akkoord om de bestanden van de Website niet op een ongeoorloofde manier te gebruiken, zoals maar niet beperkt tot:

  • Het misbruiken, bedreigen of schenden van de rechten betreffende de gegevensbescherming van derde personen of andere Gebruikers van de Website;
  • Het plaatsen, uploaden, publiceren, tonen of verspreiden van bestanden van beledigende of lasterlijke aard, met inbegrip van obscene, onzedelijke, grove of onwettige foto's en andere bestanden;
  • Het doorgeven, doorsturen, uploaden of het op enigerlei andere wijze verspreiden, of meewerken aan de verspreiding, van bestanden of delen van programmacode die uit delen van software of andere bestanden bestaan of deze bevatten, die onder de bescherming van intellectuele eigendoms- of auteursrechten en alle soortgelijke beschermingen (met inbegrip van het recht op geheimhouding) vallen, met uitzondering van gevallen waarin de Gebruiker zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft;
  • Het doorgeven, doorsturen, uploaden of het op enigerlei andere wijze verspreiden, of meewerken aan de verspreiding, van bestanden of delen van programmacode die schadelijke software (zoals virussen) bevatten die kunnen leiden tot storing of volledige onderbreking van de goede werking van software of hardware in andere computers;
  • Het verwijderen, wissen, wegsnijden of het op enigerlei andere wijze verbergen van de attributen van de maker, evenals de labels, identificaties of juridische mededelingen, in alle door de Gebruiker geüploade of gedownloade bestanden;
  • Het vervalsen of nabootsen van gegevens betreffende de originele bron van de bestanden die op de Website worden aangeboden;
  • Het adverteren of verkopen van goederen of diensten van welke aard dan ook, en tevens het plaatsen op de Website van gegevens die geen enkele relatie hebben met de specialisatie van de bestanden op de Website (zoals enquêtes, advertenties, of spammails);
  • Het downloaden of opslaan van bestanden, programma's of afbeeldingen op de Website als de Gebruiker weet dat deze onwettig zijn en niet legaal kunnen of mogen worden verspreid;
  • Het gebruik van functies op de Website zoals maar niet beperkt tot het versturen van e-mails naar andere leden van de Website voor reclamedoeleinden, om referentie-links te verspreiden, of om afbeeldingen, goederen, diensten of activiteiten die al dan niet te maken hebben met de Website, te promoten;
  • Het gebruiken van elke vorm van informatie van de Website of met behulp van de Website voor het maken van software, middelen of programma's die een directe of indirecte concurrentie voor de activiteiten van Depositphotos vormen.

  De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de communicatie binnen de Blogs geheel openbaar is. Verder gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de communicatie tussen bezoekers of tussen bezoekers en derde partijen, evenals de bestanden en de inhoud gepresenteerd op de Website, niet officieel door Depositphotos zijn goedgekeurd, en dat geen enkel bestand of informatie dat tijdelijk of permanent op de Website is geplaatst beschouwd kan worden als zijnde bekeken, geanalyseerd of goedgekeurd door Depositphotos. Zoals hieronder vermeld, heeft Depositphotos het recht en de bevoegdheid om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan de makers, licentiehouders of eigenaren van het bestand, bestanden te verwijderen.

  De Gebruiker stemt ermee in om de Website niet op een zodanige wijze te gebruiken die zou kunnen leiden tot schade, operationele problemen of andere negatieve gevolgen voor de andere Gebruikers van de Website. Ook gaat de Gebruiker ermee akkoord zich niet zonder toestemming te moeien met of toegang te krijgen tot gegevens van andere Depositphotos-gebruikers. De Gebruiker stemt ermee in om het materiaal van de Website alleen overeenkomstig de regels en procedures van de Website te gebruiken.

  4. WEBSITE-BEHEER

  Depositphotos controleert niet alle uploads en iedere gegevensuitwisseling die op de Website wordt uitgevoerd en is niet verantwoordelijk voor dergelijke uitwisseling en communicatie. Depositphotos heeft niettemin het recht om bestanden of teksten die Depositphotos beschouwt als een schending of vermoedelijke schending van deze Overeenkomst, de rechten voor privé- of intellectuele eigendom of soortgelijke rechten van derden, te verplaatsen, te verwijderen of voor publicatie te weigeren. De Deelnemer stemt ermee in dat alle voor het betreffende bestand betaalde commissies worden terugbetaald.

  Depositphotos heeft het recht maar niet de verplichting om fouten in het bestand naar eigen goeddunken te corrigeren.

  Depositphotos respecteert het intellectuele eigendom van derde partijen en verwacht hetzelfde van haar Gebruikers. Als de Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar werk is gekopieerd in strijd met het auteursrecht, of dat zijn/haar andere intellectuele eigendomsrechten, direct of indirect, zijn geschonden, dient de Gebruiker aan Depositphotos een kennisgeving of claim van deze inbreuk op het auteursrecht te verschaffen, volgens de procedure zoals in de Gebruikersvoorwaarden is uiteengezet.

  Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst geeft de Gebruiker zijn/haar toestemming om een elektronische nieuwsbrief en mededelingen van Depositphotos te ontvangen. De Gebruiker kan te allen tijde in zijn/haar Privéprofiel de mededelingen uitschakelen.

  5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

  In overeenstemming met de doeleinden van de onderhavige Overeenkomst dient de term «Vertrouwelijke Informatie» te worden gelezen als alle documenten, software, gegevens, informatie of materialen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van Depositphotos' management, de onderneming, medewerkers, leden, partners, licentiehouders en leveranciers, of wat duidelijk als vertrouwelijk kan worden omschreven, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het ontwerp, bedrijfsprocessen, businessmodel, prijzen, ontwikkelingsmodellen en strategieën, onderzoeken, knowhow, het ontwikkelen van opleidingen, bedrijfsgeheimen, personeel, werkmethoden, klanten, webinhoud van anderen, en ander intellectueel eigendom.

  De Gebruiker realiseert zich dat het Vertrouwelijke Informatie betreft en dat dit niet aan derde partijen kan worden verstrekt zonder duidelijke schriftelijke toestemming van Depositphotos en haar licentiegevers, of anderszins gebruikt kan worden, behalve in gevallen die door de wet zijn bepaald of expliciet binnen deze Overeenkomst zijn aangegeven.

  6. VRIJWARING

  De Gebruiker gaat ermee akkoord om Depositphotos (het management, medewerkers, aandeelhouders, partners, etc.) te betalen, te vrijwaren en te beschermen en de kant te kiezen van Depositphotos tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven (met inbegrip van honoraria van juristen en proceskosten) die in de volgende gevallen zijn gemaakt:

  • Het doelbewust of toevallig gebruik van de Website en/of zijn materialen met behulp van de inlognaam van de Gebruiker, ongeacht wíe zich heeft aangemeld;
  • Alle correspondentie van de Gebruiker, of het downloaden van materialen met behulp van de inlognaam van de Gebruiker;
  • Elke schending door de Gebruiker van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om, op kosten van de Gebruiker, de controle en de verdediging van een zaak op zich te nemen of compensatie of schadevergoeding van de Gebruiker te eisen. In dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord om in geval van een dergelijke claim samen te werken met de verdediging van Depositphotos.

  7. VOORWAARDEN, GRONDEN EN BEGINSELEN VAN BEËINDIGING

  Deze Lidmaatschapovereenkomst is van kracht tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst. Hiervoor dient de Gebruiker te allen tijde een bericht te sturen middels het Contactformulier op de Website of middels een andere schriftelijk kennisgeving waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd en die het voornemen van de Gebruiker bevestigt Depositphotos kennis te geven van de wens om de Overeenkomst te beëindigen. Depositphotos behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder bewijzen of voorafgaande kennisgeving, het recht van de Gebruiker op de toegang tot alle of een deel van de inhoud en de middelen van de Website op te schorten, te beëindigen of te beperken.

  Depositphotos heeft de mogelijkheid en het recht om een deel van de Website of de Website in het geheel, haar functies, middelen of databanken, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verdere verplichtingen.

  Depositphotos behoudt zich tevens het recht voor om in het geval de Gebruiker gedurende een lange tijd niet actief is op de Website, hetgeen geïnterpreteerd kan worden als het onvermogen van de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Website, de toegang van de Gebruiker tot de materialen van de Website op te schorten of volledig te beëindigen.

  De beëindiging van de Lidmaatschapsovereenkomst betekent niet de automatische vrijstelling van aansprakelijkheid en van de verplichting tot terugbetaling van schulden aan Depositphotos krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst of andere verplichtingen van de Gebruiker, te weten: het niet gebruiken van het materiaal van de Website of andere inhoud op andere manieren dan welke zijn toegestaan met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst die geldig waren op het moment van bovengenoemd gebruik. Deze Overeenkomst zal worden beëindigd zonder afbreuk te doen aan de rechten van Depositphotos, de verdediging en beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de voorwaarden van deze Overeenkomst, waarvan de rechten, verdediging en beperking van aansprakelijkheid ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zullen blijven.

  Met de beëindiging van zijn/haar account en zijn/haar toegang tot de materialen van de Website, bevestigt de Gebruiker zijn/haar instemming om alle openstaande bedragen die nog op zijn/haar account staan te voldoen.

  8. DISCLAIMER

  De inhoud van de Website en de Website zelf worden aangeboden voor bezoek en voor gebruik zonder enige inmenging van de kant van de Website-eigenaren (met uitzondering van voorafgaande moderatie), en zonder enige voorwaarden en garanties, expliciet of impliciet en van welke aard dan ook. Dit betreft ook enige verkoopgaranties. Depositphotos garandeert niet dat de inhoud van de Website en de werking ervan aan de verwachtingen en de eisen van een Gebruiker zal voldoen, noch dat het gebruik ervan altijd foutloos of zonder onderbrekingen zal zijn. Depositphotos garandeert niet dat de Website of haar materialen die voor het downloaden beschikbaar zijn geen infecties (virussen) of beschadigende elementen zullen bevatten.

  9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De Gebruiker bevestigt dat hij/zij zonder enige beperkingen de verantwoordelijkheid en de risico's die voortvloeien uit het gebruik van de Website begrijpt en op zich neemt.

  Depositphotos, haar medewerkers, management, partners, aandeelhouders en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor storingen van welke aard dan ook of onderbreking van de werking van de Website resulterend in verlies van zakelijke gegevens, winst of andere financiële verliezen als gevolg van claims van welke aard dan ook, verliezen, vorderingen, handelingen of andere voorvallen die uit deze Lidmaatschapsovereenkomst en haar jurisdictie voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot de navigatie van de Website, het gebruik, de toegang tot materialen of onderdelen ervan, evenals alle desbetreffende rechten, ook als Depositphotos op de hoogte was gesteld van de theoretische mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de gebeurtenis en de storing al dan niet het gevolg waren van inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten, een schending van de wet, nalatigheid, contractaansprakelijkheid of andere soortgelijke gevallen en situaties.

  In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Depositphotos in verband met het gebruik van de Website, geheel of gedeeltelijk, of de inhoud ervan, in geld berekend niet meer dan vijf Amerikaanse dollar ($ 10) bedragen.

  Indien het toepasselijk recht en rechtspraak de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor indirecte of incidentele schade niet volledig toestaan, zullen alle bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen niet voor de Gebruiker van toepassing zijn. In het geval een situatie onder deze jurisdictie valt, is de aansprakelijkheid van Depositphotos of een van zijn werknemers, directeuren, aandeelhouders, partners, licentiehouders of vertegenwoordigers beperkt tot de maximale waarde die door de wet is toegestaan.

  10. LEEFTIJD EN VERANTWOORDELIJKHEID

  De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij de minimumleeftijd en daarmee de noodzakelijke rechten heeft om de Website te mogen gebruiken en aan wettelijke verplichtingen is gebonden voor de eventuele aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de materialen van de Website. De Gebruiker stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor al zijn/haar gebruik van de Website, zonder onderscheid, alsmede voor het gebruik van zijn/haar inlognaam en wachtwoord door derden, waaronder minderjarigen die met hem/haar samenwonen.

  11. TOEPASSELIJK RECHT

  Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze Lidmaatschapsovereenkomst onderworpen is aan de wetten van de staat van New York in de Verenigde Staten. De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Lidmaatschapsovereenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de interne wetgeving van de staat van New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Lidmaatschapsovereenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsgerechtshoven of federale gerechtshoven van de staat en county van New York. Alle partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Lidmaatschapsovereenkomst.

  De Gebruiker stemt ermee in om alle noodzakelijke kennisgevingen die aan hem/haar op het door hem/haar tijdens het aanmelden op de Website doorgegeven postadres worden gericht, te openen en te verwerken. De Gebruiker stemt ermee in om zich te onthouden van:

  • Alle rechten die hij/zij zou kunnen hebben op een proces of het resultaat van een juryrechtspraak;
  • Het deelnemen aan of het organiseren van een collectieve claim tegen Depositphotos in verband met de werking van de Website, bepalingen van deze Overeenkomst of hierin vermelde overeenkomsten.

  Als Depositphotos verplicht is om naar een andere rechtbank dan het arbitragehof te gaan voor de inning van eventuele verschuldigde gelden of voor de handhaving van haar rechten, gaat de Gebruiker ermee akkoord om Depositphotos voor alle kosten, betalingen en gelden te vergoeden in het geval Depositphotos succesvol is.

  12. ALGEMENE BEPALINGEN

  De Gebruiker verklaart dat naast de voorwaarden van deze Overeenkomst, hij/zij zichzelf tevens vertrouwd heeft gemaakt met de Gebruikersvoorwaarden en de andere overeenkomsten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, en stemt in met de beperkingen die zij opleggen.

  Het ontbreken van actie door Depositphotos betreft de controle op de juiste uitvoering van de bepalingen van deze of aanverwante overeenkomsten zal en kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

  13. CONTACTGEGEVENS

  Als u nog vragen heeft betreffende de bepalingen in dit document, neem dan contact op met Depositphotos via onderstaande contactgegevens.

  Contactgegevens:

  E-mail:  support@depositphotos.com.

  Of ga naar het Contactformulier.

  14. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT DE INHOUD TE VERSCHAFFEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE GEBRUIKER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  MET HET ACCEPTEREN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST VERKLAART DE GEBRUIKER TEVENS DAT HIJ ALLE ANDERE GERELATEERDE OVEREENKOMSTEN, DIE HIERONDER WORDEN VERMELD EN OP DE WEBSITE TE VINDEN ZIJN, HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMSTEN:

  IN HET GEVAL DE GEBRUIKER NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OF MEER VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DOCUMENTEN, DIENT DE GEBRUIKER TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF FUNCTIES VAN DE WEBSITE DIE ONDER DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST VALLEN; MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ZIJN FUNCTIES GAAT DE GEBRUIKER IMPLICIET AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: