Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Aanbrengovereenkomst
 • AANBRENGOVEREENKOMST

  Deze Aanbrengovereenkomst ("Overeenkomst") bevat alle voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw deelname als een Gebruiker met het oog op het aantrekken van nieuwe bezoekers ("Aangebrachte Leden", d.w.z. fotografen en/of kopers) op de Depositphotos-website ("Website") tegen een beloning op basis van het Aanbrengprogramma van Depositphotos. De Overeenkomst is een bijlage bij de Lidmaatschapsovereenkomst, de Leveringsovereenkomsten en de Gebruikersvoorwaarden van de Website, alsmede alle andere overeenkomsten tussen u als Gebruiker en Depositphotos. Indien paragrafen en bepalingen van de Overeenkomst tegenstrijdigheden vertonen met bepalingen van de Lidmaatschapsovereenkomst of de Gebruikersvoorwaarden, zullen de bepalingen van de Overeenkomst van het Aanbrengprogramma prevaleren.

  De Gebruiker erkent dat hij/zij het recht heeft om deel te nemen aan het Aanbrengprogramma van Depositphotos ná het akkoord gaan met van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst, is het hem/haar niet toegestaan om deel te nemen aan het Aanbrengprogramma (en de verwijzingslinks of banners te gebruiken, en een beloning te ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe klanten). Het niet akkoord gaan met deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan andere van toepassing zijnde Overeenkomsten en de Gebruikersvoorwaarden van Depositphotos. Om in aanmerking te komen voor het Aanbrengprogramma stemt de Gebruiker hierbij in met deze Overeenkomst.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om de huidige Overeenkomst op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan de Gebruiker te herzien en te wijzigen, en de laatste versie op de Website te plaatsen. De Gebruiker stemt ermee in dat om volledig op de hoogte te zijn van de meest recente regels van het programma, hij/zij deze Overeenkomst regelmatig op de Website zal bezoeken. Elk gebruik van de functies van het Programma (links, banners, etc.) na bekendmaking van de wijzigingen in deze Overeenkomst, betekent de instemming van Gebruiker met de wijzigingen. Als om welke reden dan ook de Gebruiker de regels van het programma niet langer meer accepteert, gaat Gebruiker ermee akkoord dat hij/zij elke deelname aan het programma onmiddellijk zal staken.

  1. REGELS EN VOORWAARDEN AANBRENGPROGRAMMA

  Een nieuwe gebruiker (“Aangebracht Lid”) wordt geregistreerd als een Aangebracht Lid als aan de volgende technische eisen is voldaan:

  • Het Aangebrachte Lid dient op de Website te komen via een Verwijzingslink (ongeacht of hij/zij op deze link heeft geklikt via een webpagina, via een e-mail, banner of een andere link, of hij/zij deze handmatig in de adresregel van de internetbrowser heeft gekopieerd);
  • De aanmelding van het nieuw Aangebrachte Lid dient plaats te vinden niet later dan 72 uur na het eerste bezoek van het nieuw Aangebrachte Lid via de Verwijzingslink;
  • Cookies dienen te zijn ingeschakeld op de computer van het nieuw Aangebrachte Lid (cookies mogen bijvoorbeeld niet worden gewist tussen het moment dat de Gebruiker op de Website komt en het tijdstip waarop de Gebruiker zich aanmeldt).

  In het geval aan deze technische vereisten is voldaan en het nieuw Aangebrachte Lid op de Website belandt via de link van de Gebruiker en zich aanmeldt, zal het nieuw Aangebrachte Lid in de databank van Depositphotos worden geregistreerd als een Aangebracht Lid van de Gebruiker en zal hij/zij worden opgenomen in de 'Statistieken Aangebrachte Leden', met als doel zijn/haar gebruik van de Website te registreren en de beloning te berekenen.

  2. BELONING VOOR HET AANBRENGEN VAN NIEUWE GEBRUIKERS

  Een Gebruiker van Depositphotos.com die nieuwe Leden aanbrengt zal worden beloond zoals beschreven op de pagina http://nl.depositphotos.com/referral.html.

  3. WIJZE VAN UITBETALING VAN BELONING

  Alle beloningen in het kader van het Aanbrengprogramma worden automatisch toegevoegd aan de Deelnemersaccount van de Gebruiker en deze kan overeenkomstig de standaardprocedure een verzoek doen tot uitbetaling wanneer het saldo $50 (vijftig Amerikaanse dollar) of meer bedraagt.

  4. NIET-TOEGESTANE HANDELINGEN

  Door in te stemmen met de voorwaarden van deze Overeenkomst, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij/zij geen gebruik maakt van ongevraagde massa-mailings of messenger-programma's ("Spam") met als doel nieuwe leden aan te trekken. In het geval van een met redenen omklede klacht over Spam, zal de Gebruiker zijn deelname aan het Aanbrengprogramma verbeuren en alle verdiende beloningen die op de account van Gebruiker staan verliezen.

  Depositphotos draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele handelingen die door de Gebruiker uitgevoerd zijn met banners, logo's, links en andere elementen van het ontwerp en het intellectuele eigendom van de Website.

  Als deelnemer aan het Aanbrengprogramma, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij zich onder geen enkele omstandigheid zal voordoen als een medewerker, manager, adviseur of contractant van Depositphotos of handelingen zal verrichten die kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde uitgevoerd door medewerkers, management, adviseurs of contractanten van Depositphotos.

  De Gebruiker stemt ermee in en begrijpt dat zijn/haar instemming met deze Overeenkomst en deelname aan het Partnerprogramma op geen enkele wijze gezien kan worden als een werkgever/werknemer-relatie, partnerschap of andere zakelijke overeenkomst/regeling tussen de Gebruiker en Depositphotos, met uitzondering van de expliciete bewoordingen binnen deze Overeenkomst.

  De Gebruiker stemt er tevens mee in en bevestigt om Depositphotos' merken niet te gebruiken in zoekmachine- en contextuele reclame; het is verboden om merknamen die eigendom zijn van Depositphotos te gebruiken in betaalde zoekcampagnes, zowel voor zoekwoorden als in advertentietekst.

  5. VERGOEDING

  De Gebruiker stemt ermee in en begrijpt dat zijn/haar instemming met deze Overeenkomst en deelname aan het Aanbrengprogramma op geen enkele wijze gezien kan worden als een werkgever-werknemerrelatie, partnerschap of andere zakelijke overeenkomst/regeling tussen de Gebruiker en Depositphotos, met uitzondering van de expliciete bewoordingen binnen deze Overeenkomst.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om, op kosten van de Gebruiker, de controle en de verdediging van een zaak op zich te nemen of compensatie of schadevergoeding van de Gebruiker te eisen. In dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord om in geval van een dergelijke claim samen te werken met de verdediging van Depositphotos.

  6. TOEPASSELIJK RECHT

  De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Lidmaatschapsovereenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de interne wetgeving van de staat van New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Lidmaatschapsovereenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsgerechtshoven of federale gerechtshoven van de staat en county van New York. Alle partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Lidmaatschapsovereenkomst.

  De Gebruiker stemt ermee in om alle noodzakelijke kennisgevingen die aan hem/haar op het door hem/haar tijdens het aanmelden op de Website doorgegeven postadres worden gericht, te openen en te verwerken. De Gebruiker stemt ermee in om zich te onthouden van:

  • Alle rechten die hij/zij zou kunnen hebben op een proces of het resultaat van een juryrechtspraak;
  • Het deelnemen aan of het organiseren van een collectieve claim tegen Depositphotos in verband met de werking van de Website, bepalingen van deze Overeenkomst of hierin vermelde overeenkomsten.

  Als Depositphotos verplicht is om naar een andere rechtbank dan het arbitragehof te gaan voor de inning van eventuele verschuldigde gelden of voor de handhaving van haar rechten, gaat de Gebruiker ermee akkoord om Depositphotos voor alle kosten, betalingen en gelden te vergoeden in het geval Depositphotos succesvol is.

  7. ALGEMENE BEPALINGEN

  De Gebruiker verklaart dat naast de voorwaarden van deze Overeenkomst, hij/zij zichzelf tevens vertrouwd heeft gemaakt met de Gebruikersvoorwaarden en de andere overeenkomsten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, en stemt in met de beperkingen die zij opleggen.

  Het ontbreken van actie door Depositphotos betreffende de controle op de juiste uitvoering van de bepalingen van deze of aanverwante overeenkomsten zal en kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

  8. CONTACTGEGEVENS

  Als u nog vragen heeft betreffende de bepalingen in dit document, neem dan contact op met Depositphotos via onderstaande contactgegevens.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Of gebruik het Contactformulier.

  9. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE GEBRUIKER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: