Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Leveringsovereenkomst
 • LEVERINGSOVEREENKOMST

  Deze Overeenkomst bevat bepalingen voor de voorwaarden van het leveren van bestanden door Deelnemers van Depositphotos en is een aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden en de Gebruikersovereenkomst.

  1. DEFINITIES

  Website: Website van het bedrijf Depositphotos Inc. (http://www.depositphotos.com), inclusief de bijbehorende hardware, software, databanken, bestanden, interfaces, algoritmen, geregistreerde gebruikers en hun gegevens.

  Bestand: een foto, vectorafbeelding of ander materiaal dat op de website wordt gepresenteerd, samen met de beschrijvende informatie en alle andere noodzakelijke documenten (bijvoorbeeld een Vrijwaringsverklaring Portretrecht of toestemming om privé-eigendom af te beelden).

  Gebruiker: een geregistreerde gebruiker van de Website. Er zijn twee soorten Gebruikers: Kopers en Deelnemers.

  Koper: een Websitegebruiker die aangemeld is om met behulp van verschillende soorten methoden rechten te kopen om Bestanden te gebruiken die zijn weergegeven op en uitgezonden vanaf de Website.

  Deelnemer: een persoon (of rechtspersoon) die een maker is van, of alle rechten bezit op Bestanden die hij/zij aanbiedt aan de Website voor het weergeven, verzenden en/of verkopen aan Kopers.

  Upload: de handeling van een Deelnemer van het verzenden van Bestand(en) naar de Website met als doel het weergeven, verzenden en/of verkopen ervan aan Kopers; en eveneens de zo verzonden Bestand(en).

  Partners: partners, zakelijke partners en andere derde partijen die een contract hebben met Depositphotos ten behoeve van het weergeven, verzenden en/of verkopen van Bestanden aan Kopers.

  Exclusief Bestand: een Bestand dat uitsluitend wordt verspreid via de Website of via Partners.

  Exclusieve Deelnemer: een Deelnemer die zijn/haar bestanden uitsluitend verspreid op de Website of via Partners.

  2. ALGEMENE BEPALINGEN

  Deze Overeenkomst is een juridische relatie tussen Depositphotos als de exploitant van de Website en een Deelnemer die Bestanden levert aan de Website. De Deelnemer wijst Depositphotos aan als een exclusieve vertegenwoordiger voor de distributie en het in licentie geven van de bestanden die door de Deelnemer zijn gemaakt, op hetzij exclusieve hetzij niet-exclusieve basis. Na het akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst, kan de Deelnemer Bestanden uploaden op de Website het in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst voor elk geüpload bestand. Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Deelnemer zich aanmeld voor een account op de Website en is geldig tot het moment van de beëindiging ervan. Indien de hier vermelde bepalingen of voorwaarden onaanvaardbaar zijn voor de Deelnemer, dient hij/zij deze Overeenkomst te beëindigen volgens de procedure die hieronder wordt gegeven.

  3. HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN

  De Deelnemer laadt Bestanden van verschillende formaten op op de Website met behulp van interne Depositphotos-tools of andere tools die goedgekeurd zijn door Depositphotos (bijv. FTP). Alleen Depositphotos beslist welke van de door Deelnemer ingediende Bestanden geschikt zijn voor plaatsing op de Website. Daarnaast komen beide partijen overeen dat alle door Deelnemer geüploade Bestanden onderworpen zijn aan de regels van Depositphotos en de Website.

  4. EISEN AAN DE TE UPLOADEN BESTANDEN

  Met het uploaden van Bestanden, bevestigt en garandeert een Deelnemer dat:

  • Elk geüpload Bestand gemaakt is door Deelnemer, en Deelnemer de eigenaar is van alle noodzakelijke auteursrechten en gerelateerde rechten voor dit Bestand;
  • Elk geüpload Bestand nog nooit door Deelnemer gebruikt is en nooit zal worden gebruikt voor het maken van logo's, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken, of het nu voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door derden is;
  • Voor elk object, werk of creatie (kunstwerk, speelgoed, handgemaakt werk, etc.) onderworpen aan rechten of toestemmingen met betrekking tot het commercieel gebruik van het beeld dat wordt weergegeven in een geüploade Bestand, beschikt de Deelnemer over alle noodzakelijke schriftelijke toestemmingen en machtigingen voor het gebruik van deze afbeelding in dit Bestand, waarvan kopieën met het een bestand dienen te worden meegeleverd;
  • Alle Bestanden met afbeeldingen van mensen of particulier eigendom dienen vergezeld te gaan van de juiste machtigingen (behalve voor bestanden die zijn gemarkeerd als "Alleen voor redactioneel gebruik");
  • Een Deelnemer die de belangen van een bedrijf of groep van individuen behartigt garandeert dat hij alle benodigde documenten en machtigingen met betrekking tot auteursrechten en gerelateerde rechten bezit voor zowel het Bestand als het recht om bestanden te verkopen voor commerciële doeleinden.
  5. EISEN AAN STATUS VAN EXCLUSIEVE DEELNEMER

  Door voor de status van Exclusieve Deelnemer te kiezen, stemt de Deelnemer ermee in zijn/haar bestanden alleen op de Website van Depositphotos te verkopen. Als de te uploaden Bestanden van de Deelnemer al aanwezig zijn op andere stockwebsites of dergelijke, zal de Deelnemer zijn/haar portfolio verwijderen van alle andere websites voordat hij/zij de status van Exclusieve Deelnemer bij Depositphotos kan krijgen. Een Deelnemer zal een Exclusieve Deelnemer worden na goedkeuring van het verzoek gestuurd aan de klantenservice van Depositphotos.

  Bestanden die op de Website te koop worden aangeboden mogen niet buiten de Website worden verkocht, gedistribueerd, in licentie worden gegeven, overgedragen op een rechtenvrije basis, of op een andere wijze worden overgedragen. Met het aanvaarden van de status van Exclusieve Deelnemer, heeft een Deelnemer het recht om Exclusieve Bestanden alleen voor de volgende doeleinden te gebruiken:

  • het tonen door Deelnemer op zijn/haar eigen website, waar staat aangegeven dat Bestanden exclusief beschikbaar zijn op de website van Depositphotos, en daar worden gepresenteerd voor artistieke doeleinden (niet voor wederverkoop of latere overdracht van rechten of vergunning);
  • het gebruik van de Exclusieve Bestanden van Deelnemer voor het vervaardigen en dientengevolge verkopen van commerciële goederen (zoals T-shirts, pictogrammen, posters etc.), indien het hierbij niet nodig is om de licentie of rechten op het digitale bestand over te dragen of te verkopen.
  6. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

  Deelnemer machtigt Depositphotos als een vertegenwoordiger voor het verstrekken van licenties voor exclusieve of non-exclusieve Bestanden aan Kopers als derde partij. Depositphotos en eventuele licentiehouders hebben het recht om de Bestanden te reproduceren, gebruiken, publiceren, opnieuw te publiceren, te comprimeren en over te dragen, evenals het recht om gemaakte afdrukken of kopieën met behulp van verschillende technologieën te wijzigen, aan te passen, te maken en te verkopen, en om Bestanden te exposeren, openbaar weer te geven en te repliceren.

  Daarnaast verleent de Deelnemer met het aanvaarden van de bepalingen van deze Overeenkomst het recht en garantie van een levenslange, exclusieve of non-exclusieve, niet-overdraagbare (sub)licentie aan eindgebruikers wereldwijd, in volledige overeenstemming met de voorwaarden van de Standaard en de Uitgebreide Licentieovereenkomst van de Website.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om de bestanden te gebruiken als onderdeel van haar eigen activiteiten of activiteiten van derden met betrekking tot de afgifte van licenties voor de Bestanden, promotionele doeleinden, marketing en reclame. Deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij geen provisie betaald krijgt voor het gebruik van zijn/haar bestanden voor dergelijke doeleinden.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om Bestanden niet alleen rechtstreeks op de Website te verspreiden, maar ook via Partners. Deelnemer gaat ermee akkoord dat Depositphotos het recht heeft om, binnen afzonderlijke overeenkomsten, aan Partners specifieke rechten, beperkingen, verplichtingen, licenties en andere juridische en zakelijke kwesties met betrekking tot de Bestanden toe te kennen of over te dragen. Depositphotos heeft het impliciete recht om Partners toegang te verlenen tot de Bestanden die op de Website geaccepteerd zijn, via de eigen programma-interfaces (API's) of andere middelen die door Depositphotos bepaald en goedgekeurd zijn, op voorwaarde dat deze toegang niet in strijd is met de bepalingen van de Standaard en de Uitgebreide Licentieovereenkomst. Ongeacht de wijze waarop Partners of eindgebruikers bestanden aanschaffen of de kanalen via welke bestanden aan eindgebruikers ter beschikking worden gesteld, zal de vergoeding aan Deelnemer voor de licentie van zijn/haar Bestanden hetzelfde zijn als wanneer de transactie door Depositphotos was voltooid.

  Het bedrag van de aan Deelnemer betaalde vergoeding kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren [zie het artikel "Vergoeding" hieronder]. Deelnemer stemt ermee in dat wijzigingen in de vergoedingen door Depositphotos gemaakt kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving.

  Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, geeft Deelnemer zijn/haar toestemming aan Depositphotos om het bedrag van de vergoeding die aan Deelnemer wordt betaald voor bestanden die via Partners worden verkocht te bepalen.

  7. BEPALINGEN INZAKE INTELLECTUEEL EIGENDOM

  Deelnemer stemt ermee in dat Depositphotos het uploaden van Bestanden of beschrijvende gegevens verbiedt als deze in strijd zijn met het auteursrecht, octrooirecht, eigendomsrecht of enige andere soortgelijke en toepasselijke wet of eigendomsrecht. Deelnemer erkent en stemt ermee in dat noch Depositphotos noch haar management, personeel, medewerkers, Partners of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van al dan niet opzettelijk handelen betreft het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de op de Website aangeboden Bestanden.

  Bestanden die gemarkeerd zijn als "Alleen voor redactioneel gebruik" worden overgedragen op basis van de Beperkte Standaard Licentie en kunnen niet worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden. Deze Bestanden kunnen beelden bevatten van mensen zonder over de juiste Vrijwaringsverklaring Portretrecht te beschikken, privé-eigendom, bekende merken en andere zaken waarvoor speciale extra toestemming is vereist voor commerciële doeleinden.

  8. INLOGNAAM EN WACHTWOORD

  Deelnemer begrijpt dat Depositphotos de inlognaam en het wachtwoord gebruikt uitsluitend om de identiteit van Deelnemer vast te stellen. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij de volledige en persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor elke handeling, met inbegrip van het uploaden op de Website door een gebruiker die de unieke inlognaam en wachtwoord van Deelnemer gebruikt, en dat de gevolgen van elke dergelijke actie onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomst.

  9. WEBSITE-BEHEER

  Depositphotos heeft geen mogelijkheid om alle uploads en andere gegevensuitwisseling uitgevoerd op de Website te controleren en draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke gegevensuitwisseling. Depositphotos behoudt zich het recht voor om een Bestand of onderdeel daarvan te verwijderen, te wissen, te blokkeren of te bewerken indien het door Depositphotos beschouwd wordt als een schending van deze Overeenkomst of van de rechten van particulier of intellectueel eigendom, met inbegrip van soortgelijke rechten van derde partijen, of indien anderszins onaanvaardbaar. Deelnemer stemt ermee in dat alle voor dergelijke Bestanden betaalde vergoedingen door Deelnemer zullen worden terugbetaald. Depositphotos behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht fouten te corrigeren en gegevens te bewerken in de Bestanden van Deelnemer.

  Om het archief te optimaliseren behoudt Depositphotos zich het recht voor om periodiek bestanden die geüpload zijn door Deelnemers aan de website, te verwijderen, als deze bestanden na lange tijd (zoals uitsluitend bepaald door Depositphotos) niet te koop zijn aangeboden, of gedeactiveerd of afgewezen zijn door de Redactieafdeling.

  10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om de vertrouwelijke informatie die door de Deelnemer is verschaft, inclusief gegevens, programma's, Bestanden etc. te gebruiken en belooft op haar beurt de bescherming van genoemde vertrouwelijke informatie te waarborgen in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij/zij aan Depositphotos levert.

  De Deelnemer erkent dat gegevens die bij het akkoord gaan met deze Overeenkomst en het gebruik van de Website verkregen zijn, vertrouwelijk, persoonlijk en/of waardevol voor Depositphotos kunnen zijn, en stemt ermee in dat gedurende deze Overeenkomst en nadat de Overeenkomst is beëindigd hij/zij niet het recht heeft om zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Depositphotos vertrouwelijke gegevens openbaar te maken of te gebruiken, met uitzondering van de gevallen die expliciet in deze Overeenkomst zijn vermeld.

  11. VERKLARINGEN EN GARANTIES

  Met het akkoord gaan met de bepalingen van deze Overeenkomst, verklaart en garandeert de Deelnemer het volgende:

  • De Deelnemer heeft de wettelijke rechten en voldoende en de noodzakelijke bevoegdheid om deze Overeenkomst te accepteren, is de enige en Exclusieve eigenaar van de Bestanden, is in staat om alle licentierechten toe te kennen zoals omschreven in de voorwaarden van deze Overeenkomst, en zal geen Bestanden uploaden die en kent de rechten niet toe voor Bestanden die in strijd zijn met deze Overeenkomst;
  • Geen enkel deel van de Bestanden die op de Website zijn geüpload of anderszins aan Depositphotos zijn overgedragen, bevat een of andere soort beveiliging die indruist tegen het door deze Overeenkomst of de Standaard en Uitgebreide Licentieovereenkomsten toegestaan gebruik van genoemde Bestanden en het bewerken en kopiëren ervan;
  • De aangeleverde Bestanden bevatten geen schadelijke programmacode, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige software; ze zijn geen onderdeel van een DDoS-systeem; ze bevatten geen andere mechanismen of middelen die het doel hebben of gebruikt kunnen worden om Bestanden of de Website te verwijderen, wijzigen, onderbreken of te beschadigen;
  • De Bestanden beschikken over volledige, noodzakelijke en voldoende begeleidende gegevens voor een effectieve verkoop op de Website; de begeleidende gegevens zijn compleet en correct, en bevatten geen misleidende, ongepaste of tegenstrijdige metadata;
  • De aan Depositphotos aangeleverde Bestanden zijn originele werken;
  • De Bestanden evenals de bijbehorende begeleidende gegevens vormen geen inbreuk op de auteursrechten, eigendomsrechten of andere aanverwante rechten van derde partijen.

  De Deelnemer verklaart en garandeert verder dat hij/zij:

  • de aangeleverde Bestanden niet op andere manieren in licentie geeft, met uitzondering van periodieke licenties binnen het wettelijke kader van artistieke doeleinden;
  • geen Bestanden in licentie geeft die het eigendom zijn van andere makers (behalve wanneer de Bestanden het eigendom zijn van een groep makers waartoe Deelnemer behoort, en waarvoor Deelnemer de exclusieve licentierechten bezit);
  • geen Bestanden in licentie geeft als hij niet beschikt over alle benodigde documenten met betrekking tot de publicatie en verspreiding van deze Bestanden.
  12. VERGOEDING

  Het bedrag van de aan Deelnemer betaalde vergoeding kan variëren, afhankelijk van de methode die door Kopers of Partners gebruikt wordt om Bestanden te verkrijgen, de specifieke kanalen waarlangs Bestanden aan Kopers ter beschikking worden gesteld, de grootte van de aangeschafte afbeelding(en) en de voorwaarden van de specifieke contracten tussen Depositphotos en Partners. Daarnaast hangt de aan Deelnemer betaalde vergoeding ook af van de schaal van de Deelnemer die door Depositphotos wordt toegekend op basis van de hoeveelheid Bestanden van Deelnemer die op de Website zijn verkocht -- hoe meer bestanden van Deelnemer zijn verkocht, hoe hoger de schaal is waarin hij/zij kan komen. Het bedrag van de aan Deelnemer betaalde vergoeding uit de verkoop van de Bestanden van Deelnemer neemt toe naarmate de Deelnemer in een hogere schaal komt. Berekening van de betalingen aan Deelnemer is gebaseerd op de prijs die daadwerkelijk voor het Bestand is betaald, in plaats van op een "standaard" prijs; als de Koper een korting heeft ontvangen voor de aankoop van het Bestand, zal de vergoeding aan de Deelnemer voor deze aankoop berekend worden op basis van de kosten die door de Koper zijn betaald met inbegrip van de korting, in plaats van de prijs van het Bestand zonder korting. Het percentage van de vergoeding aan Deelnemer verandert niet, maar wordt berekend op basis van de werkelijke kosten, wat in het geval van een gereduceerde prijs kan leiden tot een lagere prijs en een lager vergoedingsbedrag aan Deelnemer.

  Als het Bestand van Deelnemer wordt verkocht via Partners, kan het vergoedingsbedrag hetzelfde zijn als hierboven beschreven (en afhankelijk van de schaal van de Deelnemer), of de prijzen kunnen anders zijn, afhankelijk van de overeenkomst die van kracht is tussen Depositphotos en de desbetreffende Partner.

  Depositphotos kan verplicht zijn om belastingen in te onthouden op de vergoeding van Deelnemer, afhankelijk van land van herkomst van Deelnemer, gegevens die door Deelnemer zijn verschaft en gegevens die door de belastingdienst zijn verschaft. Deelnemer erkent dat Depositphotos verplicht is om belasting in te houden en documentatie te verschaffen zoals vereist door de wet.

  De uitbetaling van de vergoeding aan Deelnemer zal door Depositphotos worden vastgehouden totdat Deelnemer een verzoek tot uitbetaling doet, zolang het beschikbare saldo op zijn/haar rekening, na aftrek van alle noodzakelijke betalingen (belastingen, juridisch, of andere soortgelijke betalingen die voortvloeien uit de toepassing van deze Overeenkomst), even groot is als of hoger is dan het vastgelegde minimum uit te betalen bedrag.

  13. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN DE GEVOLGEN ERVAN

  Deze Overeenkomst is geldig tot de beëindiging ervan. De Deelnemer heeft de mogelijkheid en het recht om deze Overeenkomst te allen tijde te beëindigen.

  Om de overeenkomst te beëindigen dient de Deelnemer ten minste 30 (dertig) dagen vóór de gewenste einddatum een kennisgeving te sturen aan Depositphotos met behulp van het formulier op de Contact-pagina van de website van Depositphotos. Ook Depositphotos kan de Overeenkomst op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beëindigen.

  Indien het lidmaatschap van de Deelnemer wordt opgezegd door Depositphotos in overeenstemming met de voorwaarden van de Lidmaatschapsovereenkomst, betekent een dergelijke beëindiging tevens de kennisgeving en nadrukkelijke beëindiging van deze Overeenkomst.

  In het geval van beëindiging stelt Depositphotos het volgende:

  • Alle geüploade bestanden van Deelnemer zullen worden verwijderd uit de zoekmachine van de Website binnen 30 (dertig) dagen na de datum van beëindiging;
  • Ondanks het feit van beëindiging, heeft Depositphotos de mogelijkheid en het recht om door te gaan de goedgekeurde Bestanden in licentie te geven tot het moment dat deze Bestanden van de zoekmachine van de Website zijn verwijderd;
  • Met het aflopen en na beëindiging van de Overeenkomst zal Depositphotos, volgens de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, de aan de Deelnemer verschuldigde vergoedingen voor de licenties die aan de Kopers tijdens de overgangsperiode zijn verleend uitbetalen, in overeenstemming met alle rechten die in deze Overeenkomst zijn vermeld of vereist zijn door de wet;
  • Als Depositphotos voldoende reden heeft om Deelnemer te verdenken van frauduleuze activiteiten, behoudt Depositphotos zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen en om alle betalingen van de vergoedingen aan Deelnemer voor de afgegeven licenties te stoppen, het account te wissen en/of alle betalingen van vergoedingen aan Deelnemer te onteigenen/bevriezen.
  14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De Deelnemer begrijpt en neemt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van welke aard dan ook op zich bij het gebruik van de Website en/of diensten van de Website.

  Depositphotos, diens werknemers, management, Partners, aandeelhouders en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor fouten van welke aard dan ook of verstoring van de functionaliteit van de Website die kan leiden tot verlies van zakelijke gegevens, winst of andere financiële verliezen aan de kant van Deelnemer of Koper.

  In elk geval zal krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst of als gevolg van het gebruik van de Website, in het geheel of van een van haar onderdelen, het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Depositphotos worden beperkt tot de vergoeding die Depositphotos ontvangt voor Bestanden die het onderwerp zijn van de claim, maar in geen geval zal het financiële deel van deze vergoeding hoger zijn dan het equivalent van $1.000 (één duizend Amerikaanse dollar).

  15. TOEPASSELIJK RECHT

  De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de interne wetgeving van de staat van New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsgerechtshoven of federale gerechtshoven van de staat en county van New York. Alle partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van deze gerechtshoven, en zien af van enig bezwaar tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

  16. CONTACT

  Indien u nog vragen hebt inzake de bepalingen in dit document, neem dan contact op met Depositphotos via het formulier of de contactgegevens vermeld op de de websitepagina Contact.

  17. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE DEELNEMER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN, VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING.

  IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT OM DE NON-EXCLUSIEVE VERTEGENWOORDIGER VAN DEELNEMER TE ZIJN EN OM DE VOORZIENINGEN TE BIEDEN VOOR HET VERKOPEN EN AFGEVEN VAN LICENTIES VOOR BESTANDEN, STEMT DE LEVERANCIER IN MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

  DE DEELNEMER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE DEELNEMER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN DEELNEMER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is geschreven in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: