Live-Chat Onze Abonnementen en Prijzen
 • Juridische Informatie
 • Gebruikersvoorwaarden
 • GEBRUIKERSVOORWAARDEN

  Deze Overeenkomst regelt de voorwaarden voor het gebruik van de Depositphotos Website. Informatie over de rechten en licenties op het gebruik van rechtenvrije bestanden wordt gegeven in de Standaard en de Uitgebreide Licentieovereenkomst.

  Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Depositphotos Inc. Aan de Gebruiker wordt toegang verleend tot alle bestanden en de functies van de Website op voorwaarde dat hij/zij instemt en akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden van de Website. Door het gebruik van de Website stemt de Gebruiker in met deze Voorwaarden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de huidige Gebruikersvoorwaarden, dient hij/zij de Website te verlaten.

  Depositphotos behoudt zich het recht voor om de Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan de Gebruiker te herzien en te wijzigen. De Gebruiker stemt ermee in dat om volledige en actuele informatie over de Gebruikersvoorwaarden te verkrijgen, hij/zij dit onderdeel regelmatig zal bezoeken. Het feit dat de Gebruiker doorgaat met het gebruik van de Website na bekendmaking van eventuele wijzigingen aan de huidige Voorwaarden, houdt de instemming in van de Gebruiker met de desbetreffende wijzigingen.

  De Gebruiker heeft niet het recht om de veiligheid van de Website in gevaar te brengen, of om op enige andere vergelijkbare wijze de Website of andere systeembronnen, netwerken en diensten die toegankelijk zijn via of verbonden zijn met de Website op een corrupte manier te gebruiken. De Gebruiker stemt ermee in om de Website enkel en alleen binnen de wettelijke en beoogde grenzen te gebruiken.

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  Alle aspecten van de Website, inclusief de wijze van rangschikking en presentatie van de bestanden op de Website, zijn het eigendom van Depositphotos en haar aandeelhouders, en zijn beschermd door wettelijke en juridische bepalingen inzake intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrechten en andere soortgelijke wetten.

  In geval een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Depositphotos (zoals de Standaard Licentieovereenkomst) ontbreekt, is het onbegrensde gebruik van de op de Website aangeboden bestanden zonder schriftelijke toestemming van Depositphotos verboden.

  Bestanden die beschikbaar zijn op de Website mogen door de Gebruiker worden gekopieerd en voor privédoeleinden worden gebruikt uitsluitend voor niet-commerciële of educatieve doeleinden. Ook is het verboden om de bestanden op enigerlei wijze te wijzigen (bijvoorbeeld door auteursrechttekens te verwijderen of te verbergen). De Gebruiker heeft niet het recht om van de bestanden die op de Website worden gepresenteerd afgeleide werken te maken of de bestanden anderszins te gebruiken.

  2. VERTROUWELIJKHEID

  Depositphotos respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke en privégegevens van alle samenwerkende partijen. Voor meer informatie over de wijze van verzameling, gebruik en eventuele openbaarmaking van de vertrouwelijke gegevens van de Gebruiker, wordt verwezen naar het onderdeel 'Privacybeleid'. De Gebruiker wordt geadviseerd om zich vertrouwd te maken met dit document.

  3. WEBSITE-UPDATES

  Depositphotos updatet regelmatig technische, inhoudelijke en overige informatie op de Website. Depositphotos kan echter geen garantie geven op de volledigheid, juistheid en de naleving van de informatie op de Website. Depositphotos kan op de Website gegevens, middelen en diensten toevoegen, wijzigen of verwijderen. Depositphotos behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de Website.

  4. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Op de Website kunnen links staan naar websites van derden. Dergelijke links worden uitsluitend gegeven voor het gemak van de Gebruiker. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat Depositphotos deze links aanbeveelt of goedkeurt. Ook garandeert Depositphotos niet dat deze links veilig zijn of aan de verwachtingen van de Gebruiker zullen voldoen. Depositphotos draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van een bezoek aan een website via een link vanuit de Website van Depositphotos, of als gevolg van het gebruik van diensten die beschikbaar zijn op websites van derden.

  5. SOFTWARE EN COMPUTERVIRUSSEN

  Het kan soms mogelijk zijn dat door de internetaansluiting, werking van de software, datatransmissie etc., de Website niet correct werkt en dat de informatie op de webpagina's onjuist of onvolledig wordt weergegeven. Ook kunnen de webpagina's kwaadaardige code of met virussen geïnfecteerde programma's bevatten.

  Depositphotos is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de werking van software, de aanwezigheid van eventuele computervirussen of andere elementen met kwaadaardige code, of de aanwezigheid van beschadigende of onveilige bestanden die kunnen worden verspreid of anderszins software en hardware kunnen aantasten als gevolg van het gebruik van de Website door Gebruiker, de toegang tot de informatie op de Website of het downloaden van bestanden van de Website. Depositphotos raadt ten sterkste aan om tijdens het gebruik van alle websites antivirussoftware of andere beveiligingsprogramma's te gebruiken.

  6. PRESENTATIE VAN BESTANDEN

  De inhoud van de Website en de Website zelf worden aangeboden voor bezoek en gebruik zonder enige persoonlijke inmenging van de kant van de Website-eigenaren (met uitzondering van voorafgaande moderatie), en zonder enige voorwaarden en garanties, expliciet of impliciet en van welke aard dan ook. Dit betreft ook enige verkoopgaranties. Depositphotos garandeert niet dat de inhoud van de Website, de werking ervan of de Website als geheel aan de verwachtingen en eisen van de Gebruiker zal voldoen, noch dat het gebruik ervan altijd foutloos en zonder onderbrekingen zal zijn.

  7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

  De Gebruiker bevestigt dat hij/zij zonder enige beperkingen de verantwoordelijkheid en de risico's die voortvloeien uit het gebruik van de Website begrijpt en op zich neemt.

  Depositphotos, alsmede haar medewerkers, management, partners, aandeelhouders en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor storingen van welke aard dan ook of voor onderbreking van de werking van de Website resulterend in verlies van zakelijke gegevens, winst of andere financiële verliezen als gevolg van claims van welke aard dan ook, verliezen, vorderingen, handelingen of andere voorvallen die uit deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot de navigatie van de Website, het gebruik, de toegang tot bestanden of delen ervan, evenals alle desbetreffende rechten, ook als Depositphotos op de hoogte was gesteld van de theoretische mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de gebeurtenis en de schade al dan niet het gevolg waren van inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten, een schending van de wet, nalatigheid, contractaansprakelijkheid of andere soortgelijke gevallen en situaties.

  De totale aansprakelijkheid van Depositphotos in verband met het gebruik van de Website, in zijn geheel of gedeeltelijk, of de inhoud ervan, zal in geld berekend niet meer dan vijf Amerikaanse dollar ($ 10) bedragen.

  8. VRIJWARING

  Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren gaat de Gebruiker ermee akkoord om Depositphotos, haar partners, de leveranciers van bestanden en de respectievelijke directeuren, medewerkers, aandeelhouders, partners en vertegenwoordigers (gezamenlijk de "Depositphotos partijen") te verdedigen, schadeloos te houden en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die door een Depositphotos Partij zijn gemaakt als gevolg van of in verband met enige schending of vermeende schending door de Gebruiker, of door iemand anders die namens de Gebruiker optrad, van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  9. Procedure van de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht en van het indienen van een auteursrechtelijke claim

  Depositphotos respecteert de intellectuele eigendomsrechten en verwacht hetzelfde van alle gebruikers. In het geval de Gebruiker van mening is dat zijn/haar intellectuele eigendom is gekopieerd en gebruikt in strijd met zijn/haar rechten, of dat de intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker op enigerlei andere wijze zijn geschonden, dient hij/zij dit schriftelijk aan Depositphotos mede te delen, met vermelding van de volgende gegevens:

  • De schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
  • Beschrijving van het werk of van de desbetreffende andere vorm van intellectueel eigendom dat aan de eigenaar toebehoort en waarvan de Gebruiker meent dat deze is geschonden;
  • Beschrijving van de plek op de Website waar dit bestand was geplaatst;
  • Het e-mailadres, telefoonnummer en postadres van de Gebruiker;
  • De toepassing van de Gebruiker, inclusief een redelijke veronderstelling dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de wet of de eigenaar van het auteursrecht;
  • Een verklaring die overeenkomt met een onder ede afgelegde verklaring, waarin gesteld wordt dat de door de Gebruiker opgegeven informatie betrouwbaar en correct is en dat de persoon die de verklaring aflegt gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar zelf is.

  De brief met alle bovengenoemde gegevens dient te worden gericht aan de Directeur van Depositphotos Inc. en dient te worden verstuurd middels het Contactformulier of per e-mail naar support@depositphotos.com.

  10. TOEPASSELIJK RECHT

  De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Gebruiksvoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Gebruiksvoorwaarden, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de interne wetgeving van de staat van New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Gebruiksvoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsgerechtshoven of federale gerechtshoven van de staat en county van New York. Alle partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

  11. ALGEMENE BEPALINGEN

  Het niet aandringen op of afdwingen door Depositphotos van een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Als een van de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van een bepaald land kan worden verwezenlijkt en de partijen niet in staat zijn om overeenstemming te bereiken, gaan de partijen ermee akkoord dat de kwestie zal worden beslecht middels een gerechtelijke procedure. In dat geval kan de rechtbank de dichtstbijzijnde wettelijke bepalingen kiezen, volgens welke de bepaling van de Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk kan worden verwezenlijkt.

  12. CONTACT

  Als u nog vragen heeft over de bepalingen in dit document, neem dan contact op met Depositphotos via onderstaande contactgegevens.

  Contactgegevens:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Of ga naar het Contactformulier.

  13. INSTEMMINGSVERKLARING

  DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING. IN ACHT NEMEND DAT DEPOSITPHOTOS AKKOORD GAAT DE INHOUD TE VERSCHAFFEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE GEBRUIKER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN DEPOSITPHOTOS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.

  Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

  Favorieten
  Favorieten Toevoegen aan Winkelwagen Nieuwe map Optie
  • Map bekijken
  • Move Folder
  • Map bewerken
  • Map verwijderen
  • Show Preview
  Klik om notities toe
  te voegen aan deze map.
  Notities: